(The sequence of names is in alphabetical)

 

Chair: CHAO Gejin
Vice Chairs: TANG Xiaoqing,  YIN Hubin
Members: Norbu Wangdan,  Tsetsenbat, Sharina,  WANG Xianzhao, WU Ying,  WU Xiaodong, Adil Zhumaturdu
Secretary-General: BAMO Qubumo

 

Secretariat: GAO Hehong    GUO Cuixiao    HUANG Qun    SONG Ying  Yulan (Ulaan)    ZHU Gang
Person-in-Charge: BAMO, Qubumo  

 

Logistics: LIU Chang,  TU Jun,  Tursunay TURAK, Yina (Yeshi Lhamo),  ZHANG Yuping 
Person-in-Charge: Sharina

 

Exhibition Curatory:Bakdolot MUNAZEL,  BAO Xiulan,  LI Peng, MA Qiuchen, REN Chunsheng, WU Ying
Person-in-Charge: YIN Hubin 

 

Epic Performace Working Group: Nachin, Norbu Wangdan, Tsetsenbat,  WU Xiaodong
Person-in-Charge: Adil ZHUMATURDU 

 

Technical Support: CHINA WISDOM OF CASS,    BEIJING SOFOO TECHNOLOGY